Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy spolku

BĚLČICKÉ MAŽORETKY, z. s.

 

Stanovy spolku

 

Čl. I

Název a sídlo

název spolku: BĚLČICKÉ MAŽORETKY, z. s. (dále jen ,,spolek")

sídlo spolku: nám. J. Kučery 17, 387 43 Bělčice

 

Čl. II

účel spolku

BĚLČICKÉ MAŽORETKY, z.s. je dobrovolný zájmový spolek lidí, kteří provozují volnočasové sportovní a taneční aktivity dětí a mládeže zaměřené na mažoretkový sport

 

Čl. III

Hlavní činnost spolku

 • organizovat a rozvíjet zájmovou činnost lidí, kteří provozují volnočasové sportovní a taneční aktivity dětí a mládeže zaměřené na mažoretkový sport

 • nabízet kvalitní způsob trávení volného času vlastním členům

 • organizace vlastních vystoupení, účast na společenských a sportovních akcích

 • příprava a účast na tanečních a sportovních soutěžích

 • pořádání tréninkových pobytů či soustředění

 • vytvářet materiální a tréninkové podmínky

 • rozvoj amatérské činnosti v oblasti mažoretkového sportu

 • přispívat ke zvyšování tělesné zdatnosti a kultury pohybu dětí a mládeže

 • spolupráce s orgány obce, asociace, apod.

 • vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to i vlastní hospodářskou činností

 • vést své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel

 

Čl. IV

Členství ve spolku

 

Členem spolku může být fyzická osoba, která:

 • je starší 4 let, které členství schválí její zákonný zástupce a bude jí zastupovat do dovršení plnoletosti

 • má o činnost ve spolku zájem

 • souhlasí se stanovami spolku

 • zaváže se dodržovat stanovy, dokumenty a závazná usnesení orgánů spolku

   

  vznik členství ve spolku:

 • odevzdáním vyplněné a podepsané přihlášky- podepsáním přihlášky souhlasí se stanovami spolku a vnitřním řádem spolku

 • zaplacením členského příspěvku a příspěvku na materiální zabezpečení spolku

 

člen (a jeho zákonný zástupce) spolku má právo / NEMÁ právo:

 • být informován o akcích a činnosti spolku

 • volit a být volen do organizačního výboru spolku

 • podávat návrhy na účast na kulturních a sportovních akcích,

 • vznášet připomínky a dotazy, vyžadovat informace a zprávy o činnosti spolku a nahlížet do zápisů ze zasedání

 • účastnit se všech akcí pořádaných v rámci činnosti spolku

pozn.: Toto právo může být omezeno rozhodnutím trenéra, není-li člen na pořádanou akci řádně připraven, nebo jestliže charakter akce vyžaduje účast jen určité vymezené skupiny účinkujících. Proti rozhodnutí trenéra není v těchto případech odvolání

 

 NEMÁ majetné právo na věci zakoupené spolkem, tzn. kostým + doplňky, aj., na jejichž výrobu finančně přispěl

člen (a jeho zákonný zástupce) spolku má povinnost:

 • pravidelně se účastnit pořádaných akcí (tréninky, soutěže, vystoupení) v případě absence z vážných důvodů tuto skutečnost včas oznámit příslušné trenérce

 • pravidelně platit členský příspěvek a příspěvek na materiální zabezpečení spolku

 • platit mimořádné příspěvky podle své účasti na vybraných akcích

 • pořídit si sportovní náčiní

 • kontrolovat a číst informace zaslané ve formě info lístečků, informace na internetových stránkách spolku

 • starat se o zapůjčený majetek spolku - v případě ztráty či zničení majetku spolku je spolek oprávněn žádat náhradu škody

 • šetřit a chránit majetek, který slouží spolku- tj. sokolovna, rádio, kostýmy, různé doplňky na vystoupení, líčidla atd.

 • dodržovat stanovy a jiné dokumenty spolkem přijaté

 • usilovat o dobré jméno spolku

 • svědomitě vykonávat případné funkce spolku

   

  členství ve spolku zaniká:

 • dobrovolným vystoupením ze spolku, které je nutno doložit písemně

 • hrubým nedodržováním stanov spolku

 • neplacením členských příspěvků a příspěvků na materiální zabezpečení spolku v příslušné výši a době splatnosti

 • zánikem spolku

 • při vystoupení člena ze spolku nevzniká nárok na vrácení finančních či jiných darů

 • úmrtím fyzické osoby

 • rozhodnutím orgánů spolku o zrušení členství

 

Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku

 

ČLENOVÉ SPOLKU NERUČÍ ZA PŘÍPADNÉ DLUHY SPOLKU.

 

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 • členská schůze spolku = všichni členové spolku

 • výbor = předseda, místopředseda, pokladník

 • kontrolní komise = předseda, dva členové

 • < >           

  Členská schůze spolku:

  - tvoří ji všichni členové spolku

  - je nejvyšším orgánem spolku

  - rozhoduje:

  • o změně nebo doplnění stanov

  • o zániku spolku a jeho přeměně

  • o vyloučení člena

  • volí členy výboru

  • volí členy revizní komise

  • o výši a splatnosti členských příspěvků

   - schází se nejméně jednou ročně

   - řádnou členskou schůzi svolává předseda spolku pozvánkou zveřejněnou na internetových stránkách spolku či jinak předem určeným způsobem oznámení, nejméně 7 dní před jejím konáním (obsah oznámení: místo, čas a program jednání)

   - na žádost 1/3 členů musí být svolána mimořádná členská schůze

   - členská schůze je usnášeníschopná za jakéhokoli počtu členů - rozhoduje nadpoloviční většina přítomných, v případě rovnosti hlasů, je rozhodující hlas předsedy

   - každý člen = 1 hlas (hlasy všech členů mají stejnou váhu)

    

   výbor:

   - je statutárním a výkonným orgánem spolku - řídí jeho činnost v souladu se stanovami členské schůze po celé své funkční období

   - je tříčlenný - tvoří jej předseda, místopředseda a pokladník - v případě potřeby může být rozšířen o další členy

   - odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání spolku

   - funkční období výboru je 5leté, neskončí však dříve než proběhne volba nových členů

   - opětovná volba je možná

   - si ze svého středu volí předsedu - k jeho povinnostem patří:

   * svolávání a vedení členské schůze a schůze výboru

   * ověřování usnášeníschopnosti a pořízení zápisu

   - jednat jménem spolku může vždy jen předseda společně s dalším členem výboru

   - jednání výboru se koná dle potřeby a svolává ho předseda

    

   kontrolní komise:

   - je tříčlenná - předseda a 2 členové

   - funkce člena kontrolní je neslučitelná s jakoukoliv funkcí člena ve spolku

   - dohlíží, jsou-li řádně vedeny všechny záležitosti spolku a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy

   - je volena z členské schůze

   - funkční období revizní komise je 5leté, neskončí však dříve než proběhne volba nových členů

   - opětovná volba do kontrolní komise je možná

    

   trenéři:

   - funkce trenéra je slučitelná s jakoukoliv funkcí ve spolku

  - odpovídají za sportovní a taneční náplň činnosti oddílů spolku

  - odpovídají za rozdělení oddílů dle věkových kategorií, sleduje možné výjimky v zařazení členů do věkových kategorií

  - rozhodují o výběru členů do společenských a soutěžních choreografií (velkých formací, mini formací a sólo formací)

  - navrhují vhodné hudební doprovody, sestavují choreografie skladeb

  - organizačně a sportovně vedou tréninky, nácviky skladeb a vystoupení

  - podle potřeby jmenují na tréninky, přípravu a vystoupení své zástupce

  - odpovídají za výběr kostýmů a různých doplňků na vystoupení

  - není-li člen na pořádanou akci řádně připraven, nebo jestliže charakter akce vyžaduje účast jen určité vymezené skupiny účinkujících, nemusí ho trenéři zařadit do choreografie - proti jeho rozhodnutí není v těchto případech odvolání

  - má právo navrhnout výboru vyloučení člena ze spolku

  - trenéry volí výbor dle svého úsudku - trenér může jmenovat nového trenéra

  Povinnosti, práva a způsob odměňování trenérek oddílů

  S každou trenérkou je sepsána písemná smlouva o spolupráci se spolkem, ve které jsou přesně stanoveny podmínky spolupráce - povinnosti vůči spolku, jejich práva a způsob odměňování.

  Čl. VI

  Zásady hospodaření

  spolek hospodaří s prostředky získanými formou:

  • členských příspěvků spolku

  • příspěvků na materiální zabezpečení spolku

  • dobrovolných darů členů spolku

  • darů sponzorů

  • státních příspěvků

  • z akcí pořádaných spolkem

    

   způsoby použití prostředků:

  • materiální a organizační zabezpečení činnosti spolku

  • materiální a organizační zabezpečení účasti spolku na soutěžích, vystoupeních či soustředěních

  • odměny pro členy

  • odměny pro trenérky

    

   - finanční prostředky jsou uloženy v pokladně spolku a účtu u peněžního ústavu

   - s finančními prostředky disponují členové výboru a to tak, že jednají a rozhodují společně vždy dvě oprávněné osoby (předseda s dalším členem)

   - prostředky spolku jsou vydávány v souladu s účelem spolku

   - kontrola hospodaření je prováděna při ukončení daného školního roku (k 30.6.) kontrolní komisí, o výsledku informuje tato komise členskou schůzi

    

    

   Čl. VII

    

   Zánik spolku

   Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze, dále pak v případech stanovených občanským zákoníkem a pravomocným rozhodnutím příslušných orgánů.

   Při zániku spolku dobrovolným usnesením členské schůze připadne veškerý majetek Městu Bělčice, Náměstí J. Kučery 17, Bělčice 387 43, okres Strakonice

    

    

   Čl. VIII

    

   Závěrečná ustanovení

   Veškeré změny stanov a doplňky stanov schvaluje členská schůze nadpoloviční většinou hlasů přítomných.

   Činnost spolku se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak Občanským zákoníkem.

   Tyto stanovy jsou vypracovány na základě zákona č. 89/2012 Sb. a byly schváleny na členské schůzi spolku dne 11.6.2016, s účinností zápisu u Rejstříkového soudu.